» Vzdělávací program «

Školní družina je zřízena podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a řídí se podle vyhlášky MŠMT č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání. Školní družina realizuje výchovnou, vzdělávací a zájmovou činnost mimo vyučování. Činnosti probíhají formou pravidelných nebo příležitostných aktivit z oblasti vzdělávací, odpočinkové, rekreační, zájmové a spontánní a z oblasti přípravy na vyučování. Práce školní družiny je zcela samostatnou oblastí výchovně vzdělávací činnosti a řídí se specifickými požadavky a pravidly pedagogiky volného času.

Školní družina nemá samostatné prostory a je umístěna v přízemí naší školy ve třídách prvního stupně. Má 5 oddělení, s kapacitou 150 dětí a je určena zejména pro žáky 1. až 3. tříd.

Personální zabezpečení školní družiny:

Jovana Málek – Taševská – vedoucí vychovatelka

Věra Vyroubalová 

Martina Lysá

Adriana Kyntlová

Kristýna Šanová

 

Režim dne a zabezpečení provozu

6.10 – 7.40 ranní provoz ŠD

11.40 – 16.30 odpolední provoz ŠD

Provoz družiny upravuje Vnitřní řád školní družiny. K pohybovým aktivitám využíváme tělocvičnu a školní hřiště.

Online zápis
Online zápis do školy
Virtuální prohlídka