» Žákovský parlament «

Žákovský parlament podporuje komunikaci mezi žáky, učiteli a vedením školy a napomáhá tak zlepšovat prostředí a klima školy. Žáci se učí chápat svá práva a přijímat zodpovědnost za svá jednání a vlastní vzdělávání.  Parlament pomáhá naplňovat cíle školy v oblasti osobnostní a sociální výchovy a výchovy demokratického občana. Každá třída z 5. – 9. ročníku si volí dva zástupce, kteří ji pak zastupují v Žákovském parlamentu, tlumočí názory a návrhy spolužáků a zpětně informují třídu o průběhu a výsledcích jednání. Zástupci jsou voleni na jeden školní rok. Na schůzkách, které se konají každý měsíc, si žáci osvojují jednání s dospělými, učí se jasně formulovat své problémy a navrhovat přijatelná řešení.

Žákovský parlament může připravovat a organizovat činnosti, které navrhnou žáci jednotlivých tříd. Řeší připomínky a návrhy žáků na lepší chod školy. Snaží se předcházet negativním jevům, jako jsou šikana, ubližování druhým, ničení majetku školy atd.

Online zápis
Online zápis do školy
Virtuální prohlídka