» Školní hřiště «

24. - 26. 6. 2024 školní hřiště z provozních důvodů uzavřeno - čištění a oprava povrchu 

 

 

Provozní řád sportovních ploch v areálu ZŠ Spojenců

Platnost od 1.2.2024

 

            Škola ve spolupráci se SMO, Odborem školství otevírá bezplatně venkovní sportovní plochy pro širokou veřejnost především z přilehlých městských čtvrtí.

            Sportoviště slouží veřejnosti od dubna do října ve stanovenou dobu (mimo dobu školního vyučování a provozu družiny) ke sportovnímu využití.

            Víceúčelové sportovní plochy s umělým povrchem, zázemím s herními prvky a relaxační zónou s lavičkami v zadní části areálu jsou zpřístupněny bránou do areálu školy ze strany parku a to pouze v provozní době. Pohyb po areálu školy mimo výše uvedené plochy není povolen.  

 

Všeobecná ustanovení

Provozovatel:

            Základní škola Olomouc, tř. Spojenců 8, příspěvková organizace. Provozovatel stanovuje provozní podmínky a dobu užívání sportovních ploch školy veřejností, dohlíží na technický stav zařízení a způsobilost funkce celého areálu.

Uživatel:

            Uživatelem se stává každý, kdo vstupuje do sportovního areálu. Řídí se ustanovením tohoto řádu a svým chováním a činností nesmí ohrožovat ostatní uživatele ani sebe.

Správce sportovních ploch:

            Zajišťuje otevření a uzavření areálu ve stanovenou dobu, půjčuje sportovní materiál, eviduje zápůjčky, dohlíží na pořádek a čistotu v areálu. Neručí za odložené věci (kola, oděvy, obuv, vlastní sportovní náčiní, apod.).

 

Pokyny pro uživatele

 • Uživatelé se pohybují v areálu svobodně, dbají pokynů správce sportoviště a věci si odkládají na určeném místě;
 • každý uživatel odpovídá za své chování a svou bezpečnost v době přítomnosti i

nepřítomnosti správce hřiště;

 • děti do 6-ti let vstupují do areálu sportoviště v doprovodu plnoleté osoby;
 • počet hráčů užívajících jedno zařízení současně není stanoven; počet omezuje správce sportoviště s ohledem na bezpečnost a možné poškození daného zařízení;
 • dříve příchozí se chová ohleduplně a přibere do hry, pokud je to možné, ostatní uživatele; neplatí zde slovo staršího ani silnějšího;
 • po předložení osobního dokladu (OP, řidičský průkaz, stravovací průkaz, apod.)

si mohou uživatelé bezplatně vypůjčit u správce sportoviště sportovní materiál;

 • po ukončení činnosti je nutno zapůjčený materiál vrátit správci sportoviště;
 • veškeré zařízení a vybavení v areálu užívá uživatel v souladu s jejich funkcí;
 • v případě nevhodného používání či záměrného poškozování správce zapůjčený sportovní materiál uživateli odebere a dle míry případného poškození bude vyžadovat finanční náhradu;
 • případné roztržky a neshody mezi uživateli řeší správce domluvou nebo vykázáním znesvářených stran z areálu; v naléhavých případech spolupracuje s Městskou policií.
 • nejpozději 15 minut před ukončením provozní doby sportoviště je nutno vrátit půjčený sportovní materiál správci sportovního areálu.

 

 

Návštěvník je povinen

 • respektovat provozní řád a pokyny správce sportovních ploch;
 • chovat se ohleduplně a neohrožovat ostatní ani sebe;
 • dohlížet si na své osobní věci. Škola nenese odpovědnost za případnou jejich ztrátu či poškození;
 • dodržovat čistotu a pořádek; v areálu sportoviště slouží k odkládání odpadků odpadkové koše a kontejnery.

 

Pro celý areál školy platí zákaz

 • vstupovat se psy a jinými zvířaty;
 • kouřit a konzumovat alkoholické nápoje;
 • odhazovat odpadky a jiné předměty, které mohou být nebezpečné;
 • narušovat plochu hřiště.
 • vstupovat na sportovní plochy s obuví, která hrubostí podrážek (se špunty, hřeby, cvoky či tenkými podpatky) může porušit celistvost umělého povrchu hřiště;
 • poškozovat zařízení sportovních ploch, oplocení a zeleň;
 • věšení se na síťky, obruče a sloupy basketbalových košů a branky;
 • vynášet zapůjčený sportovní materiál z areálu;
 • jezdit na kole a kolečkových bruslích;
 • chovat se hlučně a vulgárně.

 

 

    Provozní doba sportovních ploch pro veřejnost

                                                            

 

Pracovní dny

Soboty, neděle a svátky

Květen

---

17.00 – 19.00 (2)

9.00 – 13.00 (4)

14.00 - 19.00 (5)

Červen

---

17.00 – 19.00 (2)

9.00 – 13.00 (4)

14.00 - 19.00 (5)

Červenec

9.00 – 13.00 (4)

14.00 – 19.00 (5)

9.00 – 13.00 (4)

14.00 – 19.00 (5)

Srpen 

9.00 – 13.00 (4)

14.00 – 19.00 (5)

9.00 – 13.00 (4)

14.00 – 19.00 (5)

Září 

---

17.00 – 19.00 (2)

9.00 – 13.00 (4)

14.00 - 19.00 (5)

Říjen

---

17.00 – 18.00 (1)

9.00 – 13.00 (4)

14.00 - 18.00 (4)

 

V případě nepříznivého počasí, z technických či bezpečnostních důvodů si škola vyhrazuje právo hřiště uzavřít.

 

Důležitá telefonní čísla:

Hasiči 150 Záchranná služba 155 Městská policie 156 Policie ČR 158

 

Náplň činnosti správce hřiště

 • odemyká a uzamyká sportovní areál v souladu s provozní dobou sportovního areálu;
 • kontroluje dodržování Provozního řádu, na hřišti se chová odpovědně a vstřícně, je si vědom, že pracuje ve školním areálu s dětmi a mládeží;
 • dbá na to, aby se v areálu nekouřilo a nekonzumovali alkoholické nápoje,
 • podle inventárního seznamu kontroluje přidělené sportovní potřeby a nářadí. Tyto sportovní potřeby půjčuje zdarma zájemcům na hřišti (míče, sítě apod.), nepouští návštěvníky hřiště do garáže, vede sešit výpůjček;
 • usměrňuje chování návštěvníků. Ošetřuje drobná poranění, v případě nutnosti přivolá záchrannou službu;
 • každé poškození herních prvků hlásí správce hřiště panu školníkovi nebo řediteli školy;
 • dbá průběžně o čistotu a pořádek v celém sportovním areálu i kolem relaxačních míst, provádí úklid sportovního areálu a před uzavřením hřiště zajistí vysypání odpadkového koše;
 • ke svěřenému majetku přistupuje jako řádný správce;
 • vykovává svou práci v souladu s rozpisem své pracovní doby a na konci měsíce předkládá ŘŠ výkaz odpracovaných hodin;
 • v případě nepříznivého počasí, z technických či bezpečnostních důvodů má právo hřiště uzavřít.

 

 

                                              

Schválila:   V Olomouci 1. 2. 2024               Mgr. Miluše Zatloukalová, ředitelka školy

Online zápis
Online zápis do školy
Virtuální prohlídka