» Profil školy «

Základní škola Olomouc, tř. Spojenců 8, příspěvková organizace

Základní škola Olomouc, tř. Spojenců 8, příspěvková organizace je úplnou základní školou se všemi ročníky prvního a druhého stupně, školní družinou a školní jídelnou – výdejnou. Celková kapacita školy je 500 žáků. Zřizovatelem školy je Statutární město Olomouc.

Škola poskytuje žákům všeobecné základní vzdělání podle školního vzdělávacího programu Základní škola s programem harmonického rozvoje a sportovní výchovy – školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. V rámci péče o sportovně talentované děti je do nabídky volitelných předmětů na druhém stupni zařazen předmět Sportovní výchova, který umožňuje sportovní zdokonalování žákům se zaměřením na plavání.

 

Výhody školy:

 • umístění v centru města mimo jeho rušnou dopravní zónu;

 • snadná dostupnost všech druhů MHD a osobní dopravy;

 • poloha v sousedství areálu Čechových sadů, které tvoří využitelnou součást programu výchovy a vzdělávání v naší škole;

 • poloha školy umožňuje obohacovat výchovně vzdělávací program o aktivity, které je možno realizovat v rámci denního vyučovacího času nebo i v rámci výuky daného předmětu – návštěvy památek, muzeí, divadla, koncertu, výstav, rovněž tak v rámci tělesné výchovy  realizovat základní plavecký výcvik, bruslit či provádět další pohybové aktivity

  

Škola nabízí:

 • vzdělávání v klasických třídách po celou školní docházku;

 • seznamovací pobyt pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče;

 • výuku čtení v 1. ročníku realizovanou dvojí metodou: analyticko-syntetickou a genetickou;

 • základní i zdokonalovací plavecký výcvik pro žáky 2. a 3. ročníků;

 • tematické pobyty v přírodě pro žáky 2. a 4. tříd;

 • lyžařské lekce pro žáky 1. stupně;

 • výuku angličtiny od 1. ročníku, výuku 2. cizího jazyka od 8. ročníku (němčina, ruština)

 • výuku informatiky; 

 • od 6. ročníku možnost prostupnosti do tříd dle sportovní profilace a zájmu žáka;

 • lyžařský výchovně vzdělávací kurz pro žáky 7. ročníku;

 • poznávací zájezd do Anglie pro žáky 8. a 9. ročníku;

 • k rozvoji  vědomostí, dovedností, návyků a dispozic žáků využíváme mimo klasické formy výuky rovněž individuální přístup, samostatné projekty a projektové vyučování,

 • individuální přístup a vstřícnost při práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami;

 • zapojení žáků v celoškolních programech a projektech;

 • projektové dny s vyjížďkami po ČR;

 • zájmové kroužky a další aktivity.

 

Sportovně talentovaným žákům se zaměřením na plavání a další sporty umožňujeme:

 • od  6. ročníku vzdělávání ve sportovních profilových třídách; 

 • individuální úpravu organizace vyučování

 

Proč sportovat:

 • děti se stávají otužilejší, odolnější, zvyšují svou celkovou zdatnost;

 • učí se a rozvíjí v rámci zimních a letních výcvikových soustředění další nové pohybové dovedností a návyky, které se stávají celoživotním vkladem pro plnohodnotný aktivní život ve zdravém stylu;

 • sport je prevencí proti negativně trávenému volnému času – děti jsou režimově vedeny odborníky na výkonnostní sport, rodič ví, kde se dítě v daný čas nachází;

 • cíleně je rozvíjena vůle, odolnost proti stresu a fyzickému zatížení;

 • získané morálně volní vlastnosti se přenáší do běžného života;

 • plavání je ekonomicky méně náročný sport, dá se provozovat celoročně, tréninková příprava probíhající ve vodním prostředí optimálně rozvíjí kardiovaskulární systém a otužilost, je prevencí proti dýchacím obtížím, kompenzuje svalové dysbalance a je zárukou harmonického fyzického rozvoje a růstu;

 • cílem školy není vychovávat jen sportovní mistry, ale také snaha se poskytnout co nejširšímu okruhu dětí kvalitní pohybové vyžití, prožitkovou atmosféru, nová přátelství a vytvořit tak základ harmonického rozvoje osobnosti.

 

Online zápis
Online zápis do školy
Virtuální prohlídka