» Výchovný poradce «

Pravidla pro poskytování poradenských služeb stanovuje vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.

Standardní poradenské služby jsou žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogickým pracovníkům poskytovány bezplatně. Podmínkou poskytnutí školní poradenské služby žákovi je písemný souhlas jeho zákonných zástupců (GDPR). Souhlasu není třeba v případech, kdy je ohroženo tělesné či duševní zdraví žáka nebo osob v jeho okolí, a tehdy, když o psychologické vyšetření požádá soud.

 

VÝCHOVNÝ PORADCE – Mgr. Yvona Reimerová

 

E-mail: yvona.reimerova@zsspojencuol.com

Tel: 588 886 932

Konzultační hodiny:

Úterý: 14:00 - 14.45 hod. 

Hlavní náplní práce výchovné poradkyně je ve spolupráci s učiteli (zejména třídními) a s rodiči žáků plnit úkoly pedagogického poradenství v oblasti výchovy, vzdělávání a profesní orientace, proto se ve své činnosti zaměřuje především na:

 • problematiku osobnosti žáka (výchovné či výukové problémy žáků, prevence školní neúspěšnosti žáků)

 • evidenci žáků s podpůrnými opatřeními

 • spolupráci se školskými poradenskými zařízeními PPP, SPC (zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb žáků)

 • spolupráci s pedagogy při vyhledávání žáků vývojovými poruchami učení a poruchami chování a nadaných žáků

 • vypracování individuálního vzdělávacího plánu

 • kontrolu účinnosti individuálního vzdělávacího plánu a jeho hodnocení - třídní učitel, rodiče, PPP, SPC

 • individuální pohovory se žáky a rodiči

 • poradenství pro žáky, rodiče a pedagogy

 • problematiku kariérového poradenství (pomoc při přípravě na volbu povolání)

 • zprostředkování informací o přijímacím řízení (nabídka studia na středních školách, informace o dnech otevřených dveří a prezentaci středních škol Scholaris v Olomouci, pomoc při vyplnění přihlášek ke studiu na střední škole)

 • informování žáků o možnostech individuálního vyšetření „PROFESNÍ ORIENTACE“

 • spolupráci se zástupci středních škol

 • spolupráci s Informačním a poradenským střediskem pro volbu povolání na Úřadu práce v Olomouci

 • informace o studijních a učebních oborech

 • informace o přijímacím řízení na střední školy

 • vyhodnocení úspěšnosti přijímacích řízení

 

Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními

 

Pedagogicko-psychologická poradna Olomouckého kraje

U Sportovní haly 1a
772 00 Olomouc

Tel:

585 221 045

E-mail:

ppp@ppp-olomouc.cz

www stránky:

www.ppp-olomouc.czOnline zápis
Online zápis do školy
Virtuální prohlídka