» Hygienická opatření od 1.9.2020 «

Vážení rodiče!

Se začátkem školního roku a s ohledem na vývoj epidemiologické situace jsou školy v rámci svých možností povinné realizovat preventivní epidemiologická opatření. Při jejich nastavení vychází z „manuálu“, který pro školy vydalo MŠMT.

Historická budova naší školy má prostorové limity, kvůli kterým nejsme schopni zcela zajistit sociální distanc osob uvnitř budovy. Z tohoto důvodu jsme nuceni přistoupit k některým opatřením, která jsou sice nepříjemná, ale z našeho pohledu nezbytná, a proto doufáme v širokou spolupráci rodičů, žáků a všech zaměstnanců školy.

Základní pravidla pro vstup a pohyb osob ve škole od 1.9.2020:

 • Vstup do školy je umožněn pouze osobám, které nevykazují příznaky infekčního onemocnění.
 • Žák přichází do školy s nasazenou rouškou.
 • V šatnách, které jsou umístěné v suterénu budovy, a tudíž hůře větratelné, má žák roušku nasazenou na obličeji.
 • Roušku si žák sundá po příchodu do třídy. V průběhu vyučování a při pohybu na chodbách roušku používat nemusí.
 • Roušku si opět nasadí při odchodu ze školy, resp. při cestě do šaten a při čekání na oběd, kdy není v prostorových možnostech školy zajistit dostatečné rozestupy.
 • Žáci ve škole sedí podle stabilního zasedacího pořádku (nemění se soused v lavici).
 • Do školy jsou v době vyučování vpuštěni pouze žáci a zaměstnanci školy. Pohyb „cizích“ osob ve škole je omezen nebo zcela vyloučen. Osoby, které přichází do školy v úředních záležitostech, se evidují v knize návštěv, která je umístěna u vstupu do školy.
 • Všechny osoby v areálu školy dodržují základní hygienická pravidla a používají dezinfekci rukou. V každé učebně, na toaletách a v prostoru u školní výdejny stravy jsou k dispozici dávkovače mýdla, papírové utěrky a dezinfekční prostředky. Další dezinfekční prostředky jsou u vstupu do školy, tělocvičny a na hřiště školy. Dezinfekci rukou provádí žák:
 • při příchodu do školy a při příchodu do třídy (po přezutí)
 • před vstupem do školní jídelny
 • před a po hodině tělesné výchovy
 • před a po hodině praktických činností (práce s nářadím)
 • před a po hodině informatiky a psaní na počítačové klávesnici
 • Pedagogičtí a provozní zaměstnanci školy zajišťují pravidelné intenzivní větrání učeben a dalších prostor.
 • Odpadkové koše jsou vynášeny denně.

Postup při podezření na výskyt nákazy:

 • Žák vykazující příznaky infekčního onemocnění je oddělen od ostatních žáků (rouška a izolace v samostatné místnosti) a následně čeká pod dohledem některého zaměstnance školy na bezodkladné předání do rukou zákonného zástupce.
 • Zákonný zástupce žáka s podezřením na infekční onemocnění dostává vždy informaci o tom, že je třeba neprodleně telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
 • Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat příznaky infekčního onemocnění.
 • Žák s přetrvávajícími příznaky jiného chronického onemocnění respiračního typu (astma, alergie, rýma) musí prokázat, že nejde o infekční onemocnění (potvrzení praktického lékaře).

 

Výskyt onemocnění Covid-19 u žáka a zajištění výuky

 • V případě výskytu onemocnění Covid-19 rozhoduje o karanténě osob, které byly v rizikovém kontaktu, KHS.
 • V případě, že je z důvodu mimořádných opatření nebo z důvodu karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než polovině žáků třídy, poskytuje škola vzdělání v této třídě distančním způsobem; to je pro žáky povinné.

 

Vedení školy průběžně sleduje především lokální vývoj situace v rámci systému „semafor“. Na vývoj epidemiologické situace budeme reagovat a o případných dalších opatřeních Vás budeme informovat. Věříme, že společnými silami se nám podaří nastavit ve škole takovou organizaci, která bude dostatečná z hlediska ochrany zdraví a pokud možno co nejméně omezující běžný chod a způsob života školy a lidí kolem ní.

 

Vážení rodiče,

dovolte mi, abych Vám v závěru tohoto dopisu poděkovala za spolupráci v loňském školním roce a popřála Vám i nám běžný školní rok bez větších omezení a zásahů.

S pozdravem

 

Mgr. Miluše Zatloukalová

         ředitelka školy

 

V Olomouci 27. 8. 2020