» DV pro žáky 4. - 9. tříd, rozšířené rozvrhy od 2. 11. a návod na připojení «

V případě vzdělávání distanční formou komunikuje škola s žáky a zákonnými zástupci žáků prostřednictvím aplikace „Bakaláři“. Přes tuto aplikaci jsou předávány informace o organizaci distanční výuky, o absenci žáka i hodnocení výsledků vzdělávání. Bakaláři současně slouží jako zdroj výukových materiálů. Část informací je zveřejňována také na webových stránkách školy. Informace jsou zákonným zástupcům i žákům poskytovány v pravidelných intervalech, obvykle 1x týdně.

Distanční vzdělávání může být realizováno online formou prostřednictvím programu „Microsoft Teams“ podle předem stanoveného rozvrhu, nebo offline formou, kdy se jedná o samostudium a plnění zadaných úkolů z učebnic, učebních materiálů, pracovních listů, případně o plnění praktických úkolů.

Žák je povinen účastnit se vzdělávaní jak prezenční, tak distanční formou. Případnou neúčast žáka v distančním vzdělávaní (v online i offline formě) omlouvá zákonný zástupce dítěte třídnímu učiteli.