» Činnosti «

ŠKOLNÍ DRUŽINA

školní rok 2021/2022

 

 

Provoz školní družiny 2021/2022

Školní družina je určena žákům 1. – 3. tříd.

Žáci 4. tříd jsou přijímáni do vyčerpání kapacity ŠD.

 

Školní družina je v provozu ve dnech školního vyučování. 

RANNÍ od 6.10 hodin do 7.40 hodin, kdy vstup do školy je umožněn nejpozději do 7.20 hodin.

Po skončení vyučování ODPOLEDNÍ od 11.40 hodin do 16.30 hodin.

 

Z ranní družiny vychovatelka předává žáky do tříd, po skončení vyučování předává vyučující žáky vychovatelce.

 

REŽIM DNE

6.10 – 7.40 hod.                        RANNÍ DRUŽINA

příchod dětí do ranní družiny do 7.20 hod., volné rekreační činnosti

7.40 hod.                                   odchod žáků do tříd

 

11.40 – 16.30 hod.                    ODPOLEDNÍ DRUŽINA

 

11.40 – 13.40 hod.    

Příprava na oběd (dle rozvrhů jednotlivých tříd), hygiena, mytí rukou, kultura stolování

REKREAČNÍ ČINNOSTI – činnosti po vyučování – individuální a kolektivní hry

ODPOČINKOVÉ ČINNOSTI – k zajištění klidu po obědě, předčítání pohádek, odpočinek na koberci, klidné stolní a společenské hry, vyzvedávání dětí

 

13.45 – 14.45 hod.                

ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI všechna oddělení – konají se v oblastech: společenskovědních (lidové tradice, významné dny, chování ke spolužákům, zdraví životní styl ...), pracovně technické (zásady dodržování bezpečnosti práce, práce s nůžkami, lepidlem, seznamování s různými materiály ...), přírodovědní (pozorování přírody a jejich proměn, práce s přírodními materiály, soutěže s přírodní tematikou ...), esteticko výchovné (výtvarné, hudební, literární), sportovní (rozvíjení pohybových schopností, ochrana zdraví, pravidla sportovních her ..., NENÍ MOŽNÉ VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ.

 

15.00 – 16.00 hod.                 

KROUŽKY ŠD

  • LITERÁRNĚ – DRAMATICKÝ - V kroužku se budou dětem předčítat ukázky z knížek, povídat si o nich, vyhledávat informace a třeba i literárně tvořit. Cílem je rozšiřovat dětskou představivost, zvyšovat povědomí o literatuře jako
    zdroj poznání a zábavy a zvyšovat čtenářskou gramotnost dětí, která je nezbytným předpokladem pro další vzdělávání. V dramatickém kroužku najdou uplatnění děti, které nemají trému a rády se předvádějí. Děti mírnější povahy se zbaví, ostychu, naučí se osobní suverenitě a výraznému osobnímu projevu. Děti se učí správné výslovnosti, procvičují si paměť na kratších útvarech - básničky, monology, dialogy a jednoduché herecké etudy.
  • POHYBOVÉ HRY – děti se naučí základy – jak ovládat tělo, správně běhat, udělat kotrmelec, skákat, padat, nebát se míče, získají základ pro celoživotní pozitivní vztah k pohybu a sportu.
  • PŘÍRODOVĚDNÍ – chceme více poznat přírodu, prohlubujeme vztah k přírodě formou her, aktivit v terénu i ve třídě. Děláme pokusy, pozorujeme a věnujeme se ekologii a ochraně přírody.
  • ŠIKOVNÉ RUČIČKY – nenecháme ručičky lenošit a raději si vytvoříme něco hezkého z různých druhů materiálu, nebo budeme malovat, kreslit, lepit, stříhat ...)

V této době lze vyzvedávat děti, které nejsou přihlášené do kroužků. Děti, které jsou zapojené do činnosti kroužků, lze vyzvedávat až po jejich skončeni.  

 

16.00 – 16.30                 

PŘÍPRAVA NA VYUČOVÁNÍ – prolíná se v průběhu ostatních činností formou nenásilného prohlubování získaných znalostí a dovedností (hry na paměť a postřeh, hry se slovy a čísly ...)

 

VYZVEDÁVÁNÍ DĚTI

Z bezpečnostních a hygienických důvodů není rodičům vstup školy povolen. Žáky si mohou rodiče vyzvednout pouze prostřednictvím videotelefonu.

Jakoukoliv změnu ve vyzvedávání dětí je nutné předem napsat na adresu družinového
e-mailu
skolni.druzina@zsspojencuol.com do 10 hodin příslušného dne. Text musí obsahovat: den, čas odchodu žáka, popřípadě kdo si žáka vyzvedne. Od této chvíle přebírá zákonný zástupce za žáka plnou odpovědnost.

 

Je přísně ZAKÁZÁNO pouštět žáky na základě telefonického rozhovoru, sms zprávy nebo neprokázaného e-mailu.

 

Dítě je možné vyzvednout po obědě do 13.40 hodin ve svém oddělení.

V době od 13.40 do 14.45 hodin NENÍ možné si dítě vyzvednout.

Od 15.00 do 16.30 hodin je možné dítě si vyzvednout ve svém oddělení, pokud není dítě v kroužku.

 

PLATBA ŠD

Za ŠD se platí vždy pololetní poplatek:

září - leden 2021                           300 Kč                       platba nejpozději do 30. září 2021

únor - červen 2021                       300 Kč                       platba nejpozději do 31. ledna 2021

 

Danou částku uhraďte bankovním převodem na číslo účtu 1805343339/0800. Do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení dítěte, třídu – úplata ŠD.

 

Vybavení dětí do ŠD

  • Děti by si měly na odpolední činnost venku přinést převlečení (vhodné k ročnímu období), které budou mít k dispozici ve své šatně.
  • 1 balení papírových kapesníčků, 1 balení papírových kuchyňských utěrek, papíry na kreslení.

 

Pitný režim ve ŠD je zajištěn!

Za cenné předměty včetně hraček nenese školní družina odpovědnost.

 

 

Tyto pokyny jsou součástí provozního řádu ŠD a jsou platné od 1. 9. 2021.

 

Vypracovala:

Bc. Jovana Málek Taševská

vedoucí vychovatelka

 

 

Online zápis
Online zápis do školy
Virtuální prohlídka